Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego zaprasza do współpracy

Szanowni Państwo,

Wspólne doświadczenia i dotychczasowe efekty Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (dalej RIT SPn) realizowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, a także założenia polityki spójności na lata 2021-2027 sprawiły, że przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z subregionu północnego wyrazili wolę kontynuacji współpracy. Dlatego po porozumieniu z 6 marca 2015 r. dotyczącym opracowania i realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO na lata 2014-2020 (z późn. aneksami) 5 listopada 2019 r. uchwałą zgromadzenia ogólnego powołane zostało stowarzyszenie o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
W jego skład wchodzą wszystkie 34 jednostki samorządu terytorialnego z obszaru subregionu północnego. Związek formalnie funkcjonuje od 3 stycznia 2020 roku, kiedy otrzymał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
Celem stowarzyszenia jest upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju, a także ochrona wspólnych interesów członków Związku. Stowarzyszenie ma współdziałać na rzecz efektywnego wykorzystywania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 oraz wspierać gospodarczy i kulturowy rozwój powiatów i gmin należących do Związku. Ważnym wyzwaniem jest także wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Stowarzyszenie ma działać na rzecz poprawy jakości środowiska kulturowego i przyrodniczego subregionu, ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, ochrony różnorodności biologicznej i zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych. Celem jest również wspomaganie członków w realizacji zadań własnych i zleconych, rozwijanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, a także rozbudowa, integracja oraz unowocześnianie systemu transportowego i komunikacyjnego w subregionie. Kolejnym istotnym zadaniem jest budowa subregionalnej sieci tras rowerowych, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Związek powinien też wspierać działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu, pracować nad wzrostem wykształcenia mieszkańców oraz rozwojem ich zdolności adaptacyjnych do zmian społeczno-gospodarczych. Do statutowych zadań samorządowego stowarzyszenia należy także upowszechnianie walorów turystycznych subregionu północnego i wspieranie działalności na rzecz rozwoju bazy rekreacyjno-turystycznej. Związek ma też stymulować rewitalizację na obszarze subregionu, a także podtrzymywać tradycje i rozwijać świadomość narodową, obywatelską i kulturową.
Bieżącą działalnością Związku zarządza Dyrektor Biura, który kieruje pracą Biura Związku, a także wykonuje uchwały Zarządu, realizuje decyzje podjęte przez Przewodniczącego i Zarząd, przygotowuje posiedzenia Zarządu, realizuje ramowy plan działalności Związku oraz roczny plan finansowy Związku pod stałym nadzorem Zarządu.
Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego ma swoją siedzibę w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 5, 1 piętro, pok. 113 i 116, tel. 788 302 232, e-mail: biuro@subregion-polnocny.pl.
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego ma więc przed sobą wiele wyzwań. Mamy nadzieję, że nasze wspólne inicjatywy, projekty i działania będą przyczyniać do rozwoju gmin i powiatów naszego subregionu, z korzyścią dla naszych mieszkanek i mieszkańców.
Jestem głęboko przekonany, że subregion północny to nie tylko fakt bycia blisko siebie na mapie i nie tylko sąsiedzkie kontakty między poszczególnymi samorządami oraz mieszkańcami. To także – w dużym stopniu – wspólnota interesów oraz wizji rozwoju tego fragmentu Polski, w którym żyjemy, pracujemy i działamy na rzecz lokalnych społeczności. Wierzę, że nasz subregion to rzeczywista potrzeba podejmowania wyzwań, zdobywania środków i realizowania inwestycji służących naszym powiatom, miastom i gminom.

Przewodniczący Związku

Dodaj komentarz

*

code