Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Wsparcie osób w kryzysie bezdomności. Służby przygotowane do okresu zimowego

Zbliżają się mroźne dni, dlatego warto przypomnieć miejskie działania dotyczące pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Apelujemy także o czujność i powiadamianie służb o miejscu przebywania osób bezdomnych, którym mogą zagrażać niskie temperatury.

Na terenie miasta działa szereg instytucji i organizacji, które wspólnie zajmują się przeciwdziałaniem problemowi bezdomności. Procedury regulujące zasady współpracy zostały wypracowane w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności na terenie Gminy Miasta Częstochowy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, który koordynuje te działania pozostaje w stałym kontakcie z instytucjami i organizacjami wchodzącymi w skład partnerstwa lokalnego i w porozumieniu z nimi inicjuje doraźne rozwiązania, których celem jest zapobieganie utracie zdrowia lub życia przez osoby bezdomne, a także działania długofalowe, zmierzające do wychodzenia z kryzysu bezdomności przez osoby borykające się z tym problemem.

W związku z sytuacją epidemiczną w ostatnim czasie spotkania partnerskie odbywają się w trybie o-line. Podczas ostatniego omówiono aktualną sytuację, a także podsumowano stan przygotowań poszczególnych jednostek udzielających wparcia osobom bezdomnym w okresie zimowym, a także procedury reagowania w przypadku występowania niskich temperatur i dużych opadów śniegu, sposób monitorowania miejsc niemieszkalnych.

Częstochowskie służby są gotowe do okresu zimowego. Streetworkerzy pracujący w zespołach ze Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy “AGAPE”, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz Fundacji św. Barnaby stale monitorują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Reagują też na zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców miasta. W nocy miejsca te są patrolowane są przez strażników miejskich oraz funkcjonariuszy Policji. Bieżące informacje na temat przebywania osób bezdomnych zawarte są w aktualizowanej przez streetworkerów mapie miejsc niemieszkalnych w Częstochowie.

W przypadku wystąpienia bardzo niskich temperatur MOPS, jak co roku, będzie koordynował akcję realizowaną przez Partnerstwo, polegającą na rozwożeniu w nocy gorących posiłków i herbaty w miejsca niemieszkalne. Akcja jest zawsze okazją do podjęcia kolejnej próby nakłonienia osób w nich przebywających do skorzystania z pomocy i zmiany swojej sytuacji życiowej.

WIĘCEJ O POMOCY OSOBOM W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI

Streetworkerzy oraz funkcjonariusze informują osoby bezdomne o formach pomocy i kierują je do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie dopełniane są formalności. Podczas rozmowy z pracownikiem socjalnym MOPS, osoby bezdomne są informowane o możliwości otrzymania skierowania na pobyt w placówce całodobowej oraz o możliwości skorzystania z Ogrzewalni Miejskiej przy ul. Sikorskiego 78a, w której pobyt nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Gmina Miasto Częstochowa, w ramach zawartych umów na realizację zadań z zakresu bezdomności według stanu na dzień 05.11.2021 r. dysponuje 230 miejscami w placówkach dla osób bezdomnych (w tym 40 miejscami w schronisku z usługami opiekuńczymi) oraz 35 miejscami w Ogrzewalni.

Informacje dotyczące potrzeby udzielenia wsparcia osobom bezdomnym są przekazywane do MOPS w Częstochowie przez Sztab Zarządzania Kryzysowego lub oficerów dyżurnych Straży Miejskiej i Policji. Następnie w porozumieniu z kierownikami placówek, pracownicy MOPS wskazują miejsce zakwaterowania osób bezdomnych.

Każda z osób bezdomnych, oprócz schronienia może skorzystać z następujących form pomocy:

• gorącego posiłku w jadłodajniach na terenie miasta,
• paczki czystościowej,
• zasiłku celowego na zakup odzieży, obuwia, leków,
• zasiłku okresowego z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb bytowych,
• zasiłku stałego,
• potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
• pomocy w wyrobieniu dowodu osobistego,
• odzieży lub obuwia (najczęściej w organizacjach pozarządowych, do których są na bieżąco kierowane),
• pracy socjalnej polegającej głównie na mobilizowaniu osób bezdomnych do zmiany sytuacji życiowej, w tym m. in. podejmowania terapii odwykowej, a następnie realizacji Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności, w ramach którego możliwe jest skierowanie na warsztaty do Centrum Integracji Społecznej.

W sprawnym zgłaszaniu miejsc pobytu osób bezdomnych może pomóc mieszkańcom Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – aplikacja wdrożona przez Policję, która m. in. daje każdemu obywatelowi możliwość dodawania opisu zagrożenia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://slaska.policja.gov.pl.

Warto przypomnieć, że partnerstwo lokalne realizuje działania wobec osób w kryzysie bezdomności przez cały rok, diagnozując potrzeby oraz aktualizując mapę miejsc niemieszkalnych na terenie miasta Częstochowy.

Kontakt w sprawie wsparcia osób w kryzysie bezdomności:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności
ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa, tel. 34 324 38 22
W sprawach interwencyjnych można kontaktować się ze Strażą Miejską lub Policją.

Dodaj komentarz

*

code