Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Rozwój lokalny. Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”, realizując zadania związane z aktywizacją lokalnej społeczności, współorganizowała prawie czterdzieści różnego rodzaju wydarzeń, w tym również promujących obszar naszej LGD, jak również w nich uczestniczyła.

Targi i wystawy

Braliśmy udział w targach oraz wystawach, na których prezentowaliśmy nie tylko walory turystyczne terenu LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”, ale również promowaliśmy lokalne gospodarstwa agroedukacyjne, lokalne produkty czy lokalnych rzemieślników. Stoisko LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” można było spotkać na Targach Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” w Chorzowie czy na Krajowej Wystawie Rolniczej w Częstochowie.

Wspieranie lokalnego biznesu

Oprócz działalności promującej nasz region i aktywizującej lokalną społeczność LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” prowadziła również nabory wniosków o przyznanie pomocy w kilku zakresach tematycznych. Największym zainteresowaniem cieszyły się oczywiście nabory wniosków związanych z przedsiębiorczością. Nasi beneficjenci złożyli jak do tej pory w sumie 52 wnioski, zarówno na podejmowanie, jak i rozwój działalności gospodarczej. W 2019 roku zrealizowaliśmy również 21 wniosków w obrębie tzw. projektów parasolowych. W ramach tego działania wnioski o przyznanie pomocy można było składać w kilku zakresach tematycznych: promocja turystyczna, rozwój lokalnego kapitału społecznego, ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego, promocja obszaru poprzez produkty lokalne. Wnioski w ramach projektów parasolowych składały osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu beneficjenci mogli sfinansować swoje zadania aż do wysokości 90% kosztów.

Aktywizacja młodzieży

W 2019 roku zakończyliśmy realizację projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości”. Realizowany był on wspólnie z 23 lokalnymi grupami działania z woj. świętokrzyskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego oraz ze Słowacji. W ramach projektu młodzież z ośmiu szkół podstawowych oraz trzech średnich z terenu LGD brała udział w warsztatach z przedsiębiorczości oraz realizowała swoje własne biznesplany. Nagrodami za udział w „Kreatorze Przedsiębiorczości” były wyjazd na zimowisko na Słowacji oraz naukowy obóz letni w Międzywodziu. W sumie w projekcie wzięło udział 60 uczniów z obszaru LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”.
Plany na przyszłość
Na początek 2020 roku planujemy kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach takich działań jak rozwój przedsiębiorczości (działanie skierowane do przedsiębiorców prowadzących swoją działalność dłużej niż 12 miesięcy; maksymalny poziom dofinansowania to 70% całkowitych kosztów inwestycji), rozwój infrastruktury kulturalnej (wnioski składać mogą organizacje pozarządowe oraz samorządy; poziom dofinansowania do 90% całkowitych kosztów inwestycji) czy ochrona zasobów dziedzictwa kulturowo- historycznego (działanie skierowane głównie na rewitalizację zabytków; poziom dofinansowania do 90% całkowitych kosztów inwestycji). Podmioty uprawnione do składania wniosków to organizacje pozarządowe oraz związki wyznaniowe. W 2020 roku prowadzony również będzie nabór w ramach projektów parasolowych: promocja obszaru LGD poprzez produkty lokalne, rozwój produktów turystycznych, dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze czy podniesienie wiedzy mieszkańców dzięki działaniom sprzyjającym budowaniu kapitału społecznego. Nabory na pozostałe działania będą uzależnione od stopnia realizacji podpisanych z beneficjentami umów.

Rok 2020 będzie również ważny ze względu na dyskusje nad kształtem funkcjonowania w Polsce programów UE na lata 2021-2027. LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”, podobnie jak 320 innych działających w Polsce LGD, stoi na stanowisku, aby w przyszłej perspektywie finansowania nasi beneficjenci mieli do dyspozycji nie tylko fundusze realizowane w ramach PROW, ale także środki pochodzące z funduszu EFS czy EFRR. Tak szeroki wachlarz finansowania pozwoli na jeszcze efektywniejszy rozwój naszych lokalnych społeczności.

Więcej informacji

Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” ma ogromny wpływ na potencjał gospodarczy naszego regionu. Dlatego zapraszamy do śledzenia strony www.lgd-klobuck.pl oraz odwiedzenia siedziby biura LGD, zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Staszica 12, w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wsparcia.

Dodaj komentarz

*

code