Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Rozpocznij działalność z „Zielony Wierzchołek Śląska”

W 2021 r. mija piąty rok, odkąd Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego umowę na realizację zadań w ramach PROW 2014–2020. Umowa ta umożliwiła mieszkańcom oraz podmiotom działającym na obszarze LGD korzystanie z środków i zadań zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Oprócz wielu propozycji skierowanych dla samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych w LSR znalazły się również przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości w gminach należących do Lokalnej Grupy Działania.
Kto skorzystał do tej pory?
Do tej pory z możliwości ubiegania się o dofinansowanie pomysłów na rozwój oraz podejmowanie działalności skorzystało 79 podmiotów, z czego pomoc otrzymało 17 osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą oraz 11 przedsiębiorstw rozwijających swoją dotychczasową działalność. W sumie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości LGD do tej pory wydatkowała 3,3 mln zł. W 2020 roku Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” ogłosiła kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.
Składanie i rozliczanie wniosków
Wnioski o podejmowanie działalności gospodarczej mogą składać podmioty, które do tej pory nie prowadziły działalności gospodarczej przynajmniej w ciągu ostatnich trzech miesięcy i nie otrzymały już pomocy na ten sam cel z innych źródeł finansowania oraz posiadają miejsce zamieszkania i chcą prowadzić działalność na obszarze LGD.
Dla podmiotów wpisujących się w powyższe kryterium przewidziano pomoc w postaci premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 60 tys. złotych na jednego beneficjenta. Po otrzymaniu pomocy i podpisaniu umowy beneficjent otrzymuje 48 tys. zł, a kolejne 12 tys. zł – po zrealizowaniu zadań zapisanych w umowie o przyznaniu pomocy. Katalog kosztów, które można sfinansować za pomocą otrzymanej dotacji, jest bardzo szeroki, z wyjątkiem zakupu nieruchomości związanych z realizacją zadania. Działalność gospodarczą należy utrzymać przynajmniej przez dwa lata licząc od dnia otrzymania pierwszej płatności. Podejmujący działalność gospodarczą jest również zobowiązany do opłacania wszystkich składników składki ZUS, nawet jeżeli posiada tytuł do ubezpieczenia wynikający z innych umów, np. umowy o pracę.
Bardzo ważnym kryterium w ocenie wniosku o przyznanie pomocy – oprócz kwestii związanych z zatrudnieniem – jest również zawarcie w kosztach podejmowania działalności środków związanych z wykorzystaniem rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska.
Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy planowane jest na IV kwartał 2021 r.
Rozwój działalności gospodarczej
W ramach tego działania o pomoc mogą starać się przedsiębiorstwa, które działają na rynku nieprzerwanie od co najmniej 365 dni oraz prowadzą swoją działalność na obszarze LGD. Pomoc przyznawana jest na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. Na rozwój przedsiębiorstwa można otrzymać do 200 tys. zł pomocy, jednak nie więcej niż 70% wartości inwestycji.
Należy również pamiętać, iż Lokalna Grupa Działania w ogłoszeniu o naborze ma możliwość ustalenia maksymalnej kwoty pomocy przypadającej na jednego beneficjenta. Wysokość tej kwoty może być uzależniona od ilości środków przeznaczonych przez LGD na dany konkurs oraz zainteresowania beneficjentów.
Katalog kosztów podlegających refundacji również jest bardzo szeroki: od zakupu maszyn i urządzeń aż po budowę obiektów wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej. Podobnie jak w wypadku podejmowania działalności gospodarczej kosztem niekwalifikowanym jest zakup nieruchomości.
Jednym z ważniejszych kryteriów oceny wniosku jest procentowy udział w kosztach rozwijania działalności rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu.
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy planowane jest na IV kwartał 2021 r.
Zachęcamy wszystkich planujących podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej i chcących otrzymać pomoc na rozwój swoich pomysłów do kontaktu z biurem Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” drogą mejlową: biuro@lgd-klobuck.pl, drogą telefoniczną: 343172530 lub osobiście: 42-100 Kłobuck, ul. Staszica 12. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłaszanych przez LGD konkursów będą również dostępne na stronie: www.lgd-klobuck.pl.
Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Dodaj komentarz

*

code