Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

PSG na półmetku gazyfikacji powiatu kłobuckiego

Jedna z największych inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa, obejmująca budowę prawie 100 km sieci gazowej na Śląsku, na terenie powiatu kłobuckiego osiągnęła półmetek realizacji

Dla mieszkańców zauważalne stały się zrealizowane dotychczas etapy inwestycji – stacja LNG w Krzepicach oraz sieć gazowa na terenie Krzepic, Opatowa i Iwanowic Dużych. Widać efekty dotychczasowej pracy, ale na wykonany projekt składa się także trudny i czasochłonny proces przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania stosowanych decyzji.
Co w pierwszej kolejności?
W najbliższych miesiącach rozpoczynają się postępowania przetargowe na budowę sieci (około 34 km) na terenie Kłobucka. W tym przypadku Polska Spółka Gazownictwa, z uwagi na szeroki zakres inwestycji, podjęła decyzję o podzieleniu jej na mniejsze odcinki, tak aby prace mogły być prowadzone równocześnie w osobnych etapach. Pozwoli to na skrócenie czasu związanego z budową sieci gazowej.
W pierwszej fazie Polska Spółka Gazownictwa planuje do końca sierpnia 2021 roku uruchomić postępowanie przetargowe na roboty budowlane na odcinku od granicy z gminą Opatów do granicy z gminą Wręczyca Wielka. Etap pierwszy obejmie obszar południowo- -zachodniej części Kłobucka. Dalszym krokiem będzie uruchomienie jeszcze w tym roku kolejnych postępowań przetargowych na wykonanie sieci gazowej dla pozostałych dzielnic miasta. W tym przypadku należy podkreślić, iż nie cały Kłobuck zostanie w pierwszej fazie zgazyfikowany. Niemniej wybudowane sieci gazowe będą stanowiły szkielet do kolejnych prac związanych z potencjalną dalszą rozbudową sieci w Kłobucku i najbliższych okolicznych miejscowościach.
Trwające projekty
Równolegle z wymienionymi już zadaniami realizowany jest projekt budowy gazociągu od Blachowni do Kłobucka przez Wręczycę Wielką. Zadanie to zostało wpisane do tzw. specustawy terminalowej, co wiąże się z szeregiem ułatwień i uproszeń, a to z kolei ogranicza wiele ryzyk mogących rzutować na termin zakończenia prac projektowych. Obecnie przebieg prac projektowych znajduje się w końcowej fazie i nie widać zagrożeń mogących opóźnić jego finalizację – zakończenie projektowania to marzec 2022 roku, a realizacja budowy to wrzesień 2023 roku. Wybudowanie tego gazociągu jako podstawowego źródła zasilania umożliwi praktycznie nieograniczone możliwości dostaw gazu do budowanej sieci gazowej (od Blachowni poprzez Wręczycę Wielką, Kłobuck i Opatów aż do Krzepic).
Równocześnie z budową gazociągu z Blachowni do Kłobucka zlecona zostanie realizacja zaprojektowanej wcześniej sieci gazowej na terenie Wręczycy Wielkiej. Całość prac ma być zakończona w IV kwartale 2023 roku.
Gazyfikacja powiatu kłobuckiego jest niewątpliwie dużym wyzwaniem dla Polskiej Spółki Gazownictwa, ale stanowi też cenne doświadczenie oraz bazę do dalszej gazyfikacji tego regionu. Warto w tym miejscu wspomnieć, że jednocześnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowych na budowę sieci gazowych w gminie Lipie, gminie Miedźno (Ostrowy nad Okszą) oraz na terenie Krzepic (Zajączki).
Zadanie obejmujące budowę gazociągów od Blachowni do Krzepic przez Wręczycę Wielką Opatów i stolicę powiatu – Kłobuck – realizowane jest w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

*

code