Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Miejskie ulgi dostępne dla innowacyjnych firm

Firmy prowadzące tzw. badania aplikacyjne lub rozwojowe w Częstochowie nadal będą mogły starać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości. To forma regionalnej pomocy inwestycyjnej wspierająca lokowanie w mieście nowatorskich przedsięwzięć gospodarczych. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miasta 8 kwietnia.

Z końcem poprzedniego roku wygasła uchwała Rady Miasta w z października 2016 roku (zmieniana dwa razy w lata 2017-18) dotycząca takiej formy wsparcia. Ponieważ okres obowiązywania krajowych przepisów dotyczących udzielania pomocy regionalnej został ostatecznie przedłużony, radni mieli możliwość – na wniosek prezydenta miasta – uchwalenia nowego programu pomocy regionalnej, zastępującego poprzedni.

Z możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości będą mogły skorzystać firmy innowacyjne, wdrażające nowe technologie, prowadzące badania aplikacyjne lub rozwojowe.

Badania aplikacyjne mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, służących opracowaniu nowych produktów, procesów, usług bądź wprowadzenie do nich znaczących ulepszeń. Z kolei prace rozwojowe to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności (także narzędzi informatycznych i oprogramowania) do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia ulepszonych lub nowych produktów czy usług (poza rutynowymi czy okresowymi zmianami – nawet jeśli mają charakter ulepszeń). Opinie co do innowacyjności danego rodzaju działalności wydawać będą na wniosek i koszt przedsiębiorcy Politechnika Częstochowska, działające przy niej Centrum Transferu Technologii oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza.

Z podatku będą zwolnione budynki (lub ich części) przeznaczone na prowadzenie prac rozwojowych, badań aplikacyjnych lub wdrażanie – własnej lub zakupionej – nowej technologii i wytwarzanie na jej bazie nowych lub znacznie ulepszonych towarów, procesów i usług. Zwolnione będą mogły być też budowle powstałe w związku z wdrożeniem nowej technologii i uruchomieniem dzięki niej wytwarzania nowego innowacyjnego produktu lub świadczonej usługi. Firma będzie mogła ubiegać się o zwolnienie pod warunkiem, że na nową inwestycję poniosła nakłady w wysokości minimum 1 mln zł. Maksymalny okres zwolnienia będzie wynosić 1 rok (jeżeli wartość inwestycji to minimum 1 mln zł), 3 lata (jeżeli przekroczy 2 mln zł) lub 5 lat (dla inwestycji przekraczającej 3 mln zł).

Maksymalna kwota zwolnienia nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł. Jeśli przedsiębiorca nie ma w Częstochowie swojej siedziby, w okresie korzystania z miejskiej ulgi będzie musiał mieć tu swój zakład lub oddział. Program będzie obowiązywać do 31 grudnia bieżącego roku (przy czym prawa nabyte w wyniku uchwały będą mogły być konsumowane przez okres w niej wskazany).

Przygotowany program pomocy regionalnej stanowi wsparcie innowacyjnych rozwiązań, spójnych z kierunkami rozwoju nowoczesnej gospodarki. Uchwała wejdzie w życie w dwa tygodnie od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Z pełną treścią uchwały i zasadami uzyskiwania zwolnień można zapoznać się W Biuletynie Informacji Publicznej UM Częstochowy pod linkiem https://bip.czestochowa.pl/artykul/33031/1169007/projekt-uchwaly-na-druku-br-3-xlii-21-w-sprawie-zwolnien-z-podatku-od-nieruchomosci-w-zakresie-regionalnej-pomocy-inwestycyjnej-na-wspieranie-nowych-inwestycji-na-terenie-miasta-czestochowy

Dodaj komentarz

*

code