Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Lipie – gmina dobrych perspektyw

Gmina Lipie, malowniczo położona wśród pól i lasów północnej części województwa śląskiego, słynie z ciekawych atrakcji przyrodniczych, obiektów skrywających tajemnice historii oraz różnorodnych wydarzeń promujących lokalną kulturę i tradycję.

Gmina prężnie się rozwija. Nieprzerwanie od lat inicjuje i realizuje przedsięwzięcia w obszarze nowoczesnej infrastruktury technicznej, wpisując jednocześnie proces planowania przestrzennego w dynamikę zmian społeczno-gospodarczych. Inwestycje drogowe, wodno-kanalizacyjne, liczne modernizacje obiektów użyteczności publicznej czy kreowanie nowych terenów inwestycyjnych – to przykłady działań podejmowanych z myślą o mieszkańcach i inwestorach. Ich dopełnienie stanowi szeroki wachlarz programów pomocowych i proekologicznych oraz bogata oferta placówek szkolnych i opiekuńczych.

Inwestycje w rozwój
Gmina skutecznie realizuje plany inwestycyjne, z sukcesem pozyskując na ten cel środki zewnętrzne. Podejmowane działania są efektem wsłuchiwania się w potrzeby różnych grup interesariuszy, a każdej, nawet najmniejszej inwestycji przyświeca cel, którym jest zrównoważony rozwój gminy i poprawa standardu życia mieszkańców.
Wśród wielu realizowanych obecnie projektów na uwagę zasługuje przebudowa budynku dawnej szkoły w Zimnowodzie. Po oddaniu w ubiegłym roku jedenastu nowych mieszkań socjalnych, utworzonych w wyniku gruntownej modernizacji nieużytkowanego budynku szkolnego w Kleśniskach, prace w Zimnowodzie pozwolą na utworzenie kolejnych ośmiu lokali, które zapewnią stabilne warunki mieszkaniowe następnym rodzinom.
Jednym z priorytetów gminy jest także tworzenie warunków do rozwoju mieszkalnictwa indywidualnego. Poprzez systematyczną rozbudowę infrastruktury gmina wspiera w przedsięwzięciach budowlanych prywatnych inwestorów, zarówno mieszkańców indywidualnych, jak i przedsiębiorców inwestujących w projekty deweloperskie. Warto podkreślić, że w ciągu ostatnich trzech lat gmina wystawiła do sprzedaży ponad 20 atrakcyjnych działek budowlanych w Parzymiechach na nowo utworzonym, w pełni uzbrojonym osiedlu. Gmina planuje rozwój kolejnych osiedli mieszkaniowych w przyszłości.
W bieżącym roku gmina kontynuowała wymianę i budowę kolejnych kilometrów sieci wodociągowej oraz budowę nowych odcinków kanalizacji. Zasadność i użyteczność tych inwestycji potwierdza fakt, że z początkiem przyszłego roku prawie 140 posesji z terenu gminy zyska podłączenia do nowej sieci wodociągowej, a ponad 80 do nowej sieci kanalizacyjnej.
Mając na uwadze aktywność społeczną mieszkańców oraz potrzebę tworzenia warunków do jej rozwoju, gmina systematycznie dokonuje modernizacji obiektów użyteczności publicznej. W bieżącym roku zakończono działania termomodernizacyjne w budynkach remiz i świetlic wiejskich w Szyszkowie i Wapienniku. Obiekty te zyskały m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, nowe elewacje i dachy, energooszczędne oświetlenie, okna i drzwi oraz ekologiczne źródła ciepła. Wiele prac remontowo-budowlanych w obiektach użyteczności publicznej wykonywanych jest systemem gospodarczym, w tym z udziałem osadzonych pracujących na rzecz gminy. W ten oszczędny sposób w ostatnim okresie prowadzono m.in. działania w świetlicach wiejskich w Zbrojewsku, Kleśniskach, Lindowie, Albertowie i Parzymiechach.
W gminie systematycznie powstają kolejne obszary rekreacyjne, oferujące mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Jednym z takich miejsc jest oddany w lipcu br. plac zabaw na osiedlu w Lipiu. Obecnie opracowywane są projekty zagospodarowania terenów w celu utworzenia atrakcyjnych przestrzeni o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.

Troska o środowisko
Priorytetem gminy jest także troska o czyste środowisko. Samorząd wspiera mieszkańców w podejmowaniu inicjatyw proekologicznych poprzez udzielanie dofinansowania w ramach gminnych programów, w tym do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz usuwania wyrobów zawierających azbest. Warto podkreślić, że już od trzech lat gmina pomaga mieszkańcom w pozyskiwaniu środków z programu „Czyste Powietrze”. Oprócz wspierania indywidualnych działań realizowanych przez mieszkańców samorząd kieruje się ideą ochrony środowiska także w podejmowanych gminnych inwestycjach. Warto podkreślić wspomniane wcześniej termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej, kompleksowe inwestycje dotyczące gospodarki wodno-kanalizacyjnej, a także wspomnieć o wymianie oświetlenia ulicznego na energooszczędne czy mającej się wkrótce rozpocząć modernizacji gminnej oczyszczalni, połączonej z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii.


Wsparcie i pomoc
Gmina podejmuje szereg inicjatyw w celu zaspokojenia socjalnych potrzeb mieszkańców. Na uwagę zasługują od dawna realizowane programy szczepień profilaktycznych, pomoc dla rodziców w formie całorocznych przedszkoli, a od 2018 roku usług gminnego żłobka, zapewniającego opiekę nad dziećmi do lat 3. Warto wspomnieć także o programie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. Mieszkańcy mogą korzystać z różnych form wsparcia w ramach pomocy społecznej, w tym pomocy o charakterze rzeczowym i finansowym, świadczeń w formie usług, a także pomocy żywnościowej. Już od kilku lat w grudniu gmina obdarowuje świątecznymi paczkami seniorów oraz dzieci z niepełnosprawnościami. Mieszkańcy gminy Lipie mogą korzystać także z bezpłatnej pomocy oferowanej przez uruchomiony w lipcu ubiegłego roku Gminny Punkt Wsparcia Rodziny. Dzięki tej inicjatywie osoby, które zmagają się z różnego rodzaju problemami, w tym również będącymi skutkiem epidemii, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologa, psychologa dziecięcego, specjalisty terapii uzależnień i radcy prawnego, a także infolinii wsparcia psychologicznego.

Z mieszkańcami dla mieszkańców
Dbając o realizację różnych potrzeb mieszkańców, gmina zapewnia stały dostęp do informacji o podejmowanych działaniach. Oprócz strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej i profilu na portalu Facebook gmina prowadzi bezpośrednie transmisje z obrad rady i innych wydarzeń. Regularnie wydaje biuletyn informacyjny, który dostarcza do każdego domu, podobnie jak listy zawierające ważne i pilne informacje i komunikaty. Głos mieszkańców to kluczowy dla gminy element w planowaniu i podejmowaniu działań. Lokalna społeczność ma tutaj realny wpływ na decyzje władz samorządowych. To najlepszy fundament dobrych dla wszystkich perspektyw.

Dodaj komentarz

*

code