Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Kłobuck – mieszkaj, pracuj, wypoczywaj!

Burmistrz Jerzy Zakrzewski, oprócz rozwoju gospodarczego, postawił również na rozbudowę infrastruktury sportowej i oświaty w gminie.

Kłobuck to miasto atrakcyjne pod wieloma względami. Warto tu zarówno zamieszkać i odpoczywać, jak i zainwestować. W głównej mierze przesądza o tym korzystna lokalizacja gminy, co sprawia, że jest ona świetnie skomunikowana. W ostatnim czasie przyczynił się również do tego węzeł Lgota przy wylocie z autostrady A1, co pozwala na szybki i sprawny tranzyt firmom. W gminie jest jednak również mnóstwo zielonych terenów, które sprzyjają wypoczynkowi po pracy. Oraz świetnie rozwinięta infrastruktura sportowa, która z roku na rok się powiększa

GOSPODARKA I BIZNES
Gmina Kłobuck jest przede wszystkim otwarta na rozwój gospodarczy, czego potwierdzeniem jest przybywająca liczba nowych inwestorów, a co za tym idzie nowych miejsc pracy. Obecnie gmina dysponuje łącznie blisko 200 ha pod działalność produkcyjno-usługową oraz ok. 26,3 ha pod same usługi. Tylko w ostatnim czasie swoje firmy ulokowali tu tacy międzynarodowi inwestorzy jak Hillwood, amerykańska spółka, która w Polsce koncentruje się na działalności związanej z zakupem, finansowaniem i budową magazynów oraz obiektów przemysłowych z przeznaczeniem pod długoterminowy wynajem. Lokalizacja inwestycji w Kłobucku w aglomeracji częstochowskiej jest nieprzypadkowa – jest to region o dużym potencjale gospodarczym, z wieloma prężnie działającymi lokalnymi firmami. Bardzo dużym atutem jest bliskość autostrady A1.
– Jesteśmy otwarci na każdego inwestora w naszej gminie – zarówno tego małego, jak i dużego. Pomagamy pod względem przygotowania dokumentacji, współpracujemy przy ustalaniu ciągów komunikacyjnych, poświęcamy czas i angażujemy się w problemy, jakie napotykają przedsiębiorcy, wykorzystując możliwości, którymi dysponujemy – mówi Jerzy Zakrzewski, burmistrz Kłobucka, który od początku swojej kadencji stawiał na rozwój biznesu w gminie.
W Kłobucku swoją inwestycję ulokował również międzynarodowy Südpack – niemiecki potentat w produkcji folii plastykowych do pakowania żywności, artykułów medycznych i wysokiej jakości artykułów technicznych. W ostatnim czasie firma, w celu zwiększenia produkcji, rozbudowuje swoją powierzchnię. W niedługim czasie można więc liczyć na nowe miejsca pracy.
WSZYSTKO, CO POTRZEBNE DO ZAMIESZKANIA
Po wielu latach gmina Kłobuck doczekała się ostatniego elementu, który zwiększa komfort życia mieszkańców. To długo wyczekiwana gazyfikacja.
– To dla nas bardzo dobra informacja zarówno ze względu na kwestie ekologii i wymiany źródeł ciepła, jak i ze względu na to, że jest to spełnienie oczekiwań wielu mieszkańców – podkreśla burmistrz Jerzy Zakrzewski.
W kłobuckim magistracie odbyło się już spotkanie z udziałem burmistrza i przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa: dyrektora oddziału Zakładu Gazowniczego w Zabrzu Ziemowita Podolskiego oraz kierownika Projektu Inwestycji Strategicznych Oddziału Zakładu Gazowniczego w Zabrzu Krzysztofa Gubisza.
– Wkrótce rozpocznie się budowa gazociągów na kolejnych ulicach miasta. Następnie do tej utworzonej sieci dostarczony zostanie gaz, który doprowadzony zostanie tutaj gazociągiem od strony Blachowni – informuje Jerzy Zakrzewski.
Burmistrz wyjaśnia, że jest to odpowiednia kolejność działań: najpierw sieć lokalna, potem doprowadzająca gaz magistrala. Bo byłoby bezcelowe doprowadzenie gazociągu głównego do miasta, w którym nie ma go do czego podpiąć. Budowa sieci w Kłobucku będzie się więc toczyć, a jednocześnie będą prace związane z główną nitką gazociągu, która gaz na nasz teren – od Blachowni przez Wręczycę – doprowadzi.
Na razie budowa ma ruszyć w południowo-zachodniej części miasta, od strony granicy z gminą Opatów, na odcinku około 12,5 kilometra. Tu z nitki sieci skorzystają przede wszystkim położone w sąsiedztwie firmy. Gmina Opatów już jest gazyfikowana, a dopływ błękitnego paliwa zapewnia działająca w Krzepicach stacja gazowa. Co do Kłobucka i gazociągu w mieście – od razu jest plan podpinania go do budowanej głównej magistrali gazowej.
– Mamy zapewnienie, że prace, które się wkrótce rozpoczną, zostaną ukończone w 2023 roku. To znaczy w tym terminie sieć gazowa w Kłobucku ma być gotowa do doprowadzania gazu do domów, do odbiorców – mówi burmistrz.
OŚWIATA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Gmina Kłobuck na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pracowników oświaty. Dlatego, oprócz ciągłego podnoszenia jakości nauki poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i remonty, wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli przygotowano szczegółowe procedury postępowania oraz wytyczne dotyczące pracy szkół i przedszkoli w warunkach epidemii. Warto podkreślić, że tylko przed bieżącym rokiem szkolnym wykonano inwestycje w szkołach i przedszkolach warte kilkaset tysięcy złotych.
– Od początku swojej kadencji zabiegałem o to, aby każda placówka oświatowa w naszej gminie miała solidną infrastrukturę sportową, i ten cel jest realizowany – podkreśla Jerzy Zakrzewski.
Widać to w postaci kolejnych boisk i sal sportowych, które powstają przy szkołach, oraz ogromnej inwestycji w postaci kompleksowej rewitalizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku.
EKOLOGICZNA GMINA
Gmina Kłobuck jest otwarta na działania proekologiczne związane z gospodarką niskoemisyjną. W urzędzie miasta działa Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.
Od sierpnia ruszył punkt przyjmowania wniosków w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”. Gmina uruchomiła również dotacje ze swojego budżetu do modernizacji systemów grzewczych polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy przez osoby fizyczne.

PLAN GAZYFIKACJI GMINY KŁOBUCK

Zadanie nr 1
• realizacja od 31.10.2021 do 31.10.2023 – ulice: Akacjowa, Kasztanowa, Kołłątaja, Korczaka, Zakrzewska, Hallera, Sienkiewicza, Słowackiego, Jasna, Dworcowa, Kościuszki, Drukarska, Górnicza.

Zadanie nr 2
• realizacja od 31.03.2022 do 31.10.2023 – ulice: Gagarina, Ogrodowa, Mickiewicza, Polna, Ściegiennego, ks. Skorupki, Sadowa, Gajowa, Szkolna, Kochanowskiego, Leśmiana, Poświatowskiej, Nałkowskiej, Reymonta, Żytnia.

Zadanie nr 3
• realizacja od 31.03.2022 do 31.10.2023 – ulice: Bohaterów Bitwy pod Mokrą, Harcerska, Paderewskiego, Rómmla, Przechodnia, Kardynała Wyszyńskiego, Baczyńskiego, Kochanowskiego, Dąbrowskiego, Czarneckiego, Żółkiewskiego, Krótka, Władysława Sebyły, Mała, Andersa, Głowackiego, Bema, Bieniowskiego, Żwirki i Wigury, Gen. Maczka, Hubala, Dywizjonu 303.

Zadanie nr 4
• realizacja od 31.03.2022 do 31.10.2023 – ulice: Długosza, Teligi, Pogodna, Zamkowa, Orzeszkowej, Poprzeczna, Wiśniowa, Cicha, Radosna, Konopnickiej, Wesoła, Równoległa, Ustronna, Prosta.

Realizowane projekty edukacyjne

Projekt „Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2018 i trwała do 31 grudnia 2020 r. Realizatorzy projektu to szkoły podstawowe z Białej, Kamyka, Libidzy i Łobodna. Uczniowie klas IV-VIII mogli uczestniczyć w innowacyjnych zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metody eksperymentu, w zajęciach rozwijających ich zainteresowania i w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych.

Projekt „Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych i odnosi się do celu szczegółowego RPO, zakładającego wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego.

Projekt „Lekki tornister” został zainicjowany przez burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego. Do wszystkich szkół gminy zakupiono drugi komplet najcięższych i najczęściej używanych przez uczniów podręczników, które są wykorzystywane przez uczniów podczas zajęć. Tym samym dzieci nie muszą przynosić książek do szkoły, a ich tornistry są o wiele lżejsze.

Dodaj komentarz

*

code