Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Gmina KRZEPICE – Inwestujemy dla rozwoju

Gmina Krzepice leży w północno- zachodniej części województwa śląskiego. Powierzchnia gminy to 79 km2; zamieszkuje ją 9141 osób. W skład gminy wchodzi 12 miejscowości, w tym miasto Krzepice z ponad 660-letnią bogatą przeszłością. Miasto i tereny gminy Krzepice, historycznie związane z królem Kazimierzem Wielkim oraz szlakiem handlowym z Krakowa do Wielkopolski i na Śląsk, współcześnie nawiązuje do najlepszych okresów swoich dziejów, umiejętnie wykorzystując obecne możliwości rozwoju.

Nowoczesna stacja uzdatniania wody

Dostawa wody i system kanalizacyjny jest od lat głównym kierunkiem inwestowania środków gminy Krzepice. Sieć wodociągowa, obejmująca zasięgiem całą gminę, ma długość 72,2 km. W dniu 18 września 2018 r. nastąpiło otwarcie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Krzepicach. Modernizację rozpoczęto 14.06.2017 r., a ukończono 31.08.2018 r. Całkowity koszt budowy netto wyniósł 6 553 359 zł. Na tę inwestycję Gmina Krzepice pozyskała środki Regionalnego Programu Operacyjnego (3 941 000 zł) oraz pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach (1 800 000 zł). Obecnie stacja posiada wydajność 250 m3/h, a do uzdatniania wody wykorzystano naturalne procesy napowietrzania i filtracji wraz z dodatkowym układem ozonowania. Układ ozonowania również poprawia parametry organoleptyczne wody i jej stabilność bakteriologiczną.

Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna

Sieć kanalizacyjna ma długość 65,3 km i 2 237 przyłączy kanalizacyjnych, co daje 78,4% skanalizowania gminy. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni, która została uruchomiona w 1996 r. Jej przepustowość wynosiła wówczas 1080 m3 na dobę. W latach 2013/14 dokonano modernizacji i rozbudowy oczyszczalni. Jej przepustowość obecnie wynosi 1 620 m3/ dobę. Całkowity koszt modernizacji i rozbudowy wyniósł netto 3 229 129 zł.

Oczyszczalnia ścieków w Krzepicach jest typu mechaniczno-biologicznego, pracuje w technologii sekwencyjnych reaktorów biologicznych (SBR). Należy podkreślić, że zarówno sieć wodociągowa i ujęcie wody, jak i sieć kanalizacyjna z oczyszczalnią ścieków są własnością gminy, a zarządzane są przez gminny zakład budżetowy. W praktyce takie rozwiązanie zapewnia utrzymanie wpływu samorządu gminy na organizację pracy i poziom kosztów bezpośrednio związanych z ceną wody i odprowadzenia ścieków, które w gminie Krzepice należą do najniższych w okolicy.

Działania proekologiczne

Ochrona środowiska zawsze była priorytetem władz samorządowych. Przykładami działań w tym obszarze są m.in. budowana od 1993 r. sieć kanalizacyjna, realizacja Programu likwidacji azbestu, dwa etapy modernizacji źródeł ciepła w gospodarstwach domowych, termomodernizacja szkół i budynku urzędu czy konkursy ekologiczne dla uczniów. Ponad dwudziestoletnie starania Burmistrza Krzepic spowodowały, że na terenie miasta Krzepice w 2019 r. Polska Spółka Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, wybudowała sieć gazowniczą o łącznej długości ponad 22 km. Mieszkańcy mogą się do niej przyłączać. Tymczasowo, przez okres około 3 lat, sieć zasilana będzie ze stacji regazyfikacji LNG, zbudowanej w Krzepicach przy ulicy Kazimierza Wielkiego w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków, a docelowo gazem ziemnym z kierunku Blachowni przez Wręczycę, Kłobuck, Opatów i Iwanowice Duże.

Inwestycje w obszarze kultury

Zrealizowano również znaczące inwestycje w obszarze kultury. W 2014 r. oddano po adaptacji na potrzeby domu kultury budynek przy ul. Krótkiej 2 w Krzepicach, w 2017 r. zrealizowano projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku domu kultury przy ul. Częstochowskiej 27 w Krzepicach”, współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmujący m.in. termomodernizację i wymianę źródła ciepła z kotła węglowego na pompę ciepła.

Wolne tereny inwestycyjne

Oferta terenów do zainwestowania obejmuje obszar 18,9158 ha, włączony do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przeznaczenie podstawowe nieruchomości: teren przemysłu, usług, składów, magazynów. Tereny sąsiadują z obwodnicą miasta Krzepice w ciągu drogi krajowej nr 43, Częstochowa–Poznań. Po drugiej stronie DK43 znajduje się również teren gminny, o powierzchni 11,6906 ha, przeznaczony pod zabudowę usługową.

Władze samorządowe Gminy Krzepice dokładają wszelkich starań, aby gmina rozwijała się wielokierunkowo. Posiadamy odpowiednią liczbę szkól i przeszkoli, by sprostać współczesnym wymaganiom. Rozwijamy i modernizujemy ciągi komunikacyjne oraz dbamy o infrastrukturę rekreacyjno-sportową oraz przeciwpożarową.

Dodaj komentarz

*

code