Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Rada Miasta Częstochowy udzieliła prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi wotum zaufania oraz absolutorium za 2020 r.

Rada Miasta Częstochowy udzieliła prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi wotum zaufania oraz absolutorium za 2020 r. Zatwierdziła też sprawozdanie finansowe Częstochowy za rok ubiegły. Wcześniej odbyła się debata nad raportem o stanie miasta w 2020 r.

Za udzieleniem wotum zaufania prezydentowi Częstochowy w czasie sesji 20 maja zagłosowało 19 radnych, 8 było przeciw. Taki sam wynik został odnotowany w głosowaniu nad absolutorium i przyjęciem sprawozdania finansowego za 2020 r.

Wcześniej opinię dotyczącą prawidłowości wykonania budżetu za 2020 rok wydała Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO). Skład Orzekający RIO po dokonaniu analizy formalno-prawnej i merytorycznej wydał pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Częstochowy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Przypominamy najważniejsze wielkości oraz uwarunkowania realizacji budżetu Miasta Częstochowy za 2020 r.

Budżet roku 2020 był realizowany w warunkach trwającej epidemii, w związku z tym realizacja dochodów jak i wydatków uwarunkowana była sytuacją pandemiczną. Reżim sanitarny utrudnił realizację zadań niemalże w każdej dziedzinie budżetowej. Najbardziej widoczne było to głównie w dziedzinie kultury i sportu. Dotyczyło to również pozostałych zadań, a także niestety realizacji zadań inwestycyjnych, których harmonogramy i terminy ulegały licznym zmianom.

Pandemia miała negatywny wpływ również na wysokość realizacji dochodów. Nie wszystkie dochody zostały zrealizowane w zakładanych planem wielkościach.

Miasto na walkę z COVID bezpośrednio z własnych środków wydatkowało 3 mln 500 tys. zł. Były to wydatki konieczne do poniesienia jednak ich finansowanie powinna zapewnić strona rządowa, a tak pomimo składanych przeze mnie wniosków się nie stało.

Z jednej strony pojawiły się dodatkowe wydatki obciążające budżet miasta, z drugiej zaś uszczupleniu uległa strona dochodowa. Szczególnie widoczne było to w wykonaniu takich źródeł, jak udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości. W stosunku do ustalonego przez Ministerstwo Finansów planu udziałów dla naszego miasta, źródło to wykazało ubytek w wysokości 9 mln 482 tys. zł, natomiast w stosunku do planu skorygowanego przez Radę Miasta w trakcie realizacji budżetu ubytek ten ostatecznie wyniósł 4 mln 301 tys. zł.

Z kolei podatek od nieruchomości został wykonany z ubytkiem 2 mln 317 tys. zł. Ubytki we wpływach z podatku od nieruchomości wynikają z ulg udzielonych podatnikom. W okresie pandemii wpłynęło 380 wniosków od podatników o różnego rodzaju ulgi, tj. rozłożenie należności na raty, odroczenie terminów płatności oraz umorzenie odsetek od należności.

Ogółem stronę dochodową udało się zrealizować w kwocie 1 mld 482 mln zł tj. 100,1% planu po zmianach. Z tego dochody bieżące zostały wykonane w 99,7 % tj. w kwocie 1 mld 406 mln zł, a majątkowe w wysokości 75 mln 157 tys. zł tj. w 108,7 %.

W wykonaniu dochodów majątkowych ujęto środki przekazane Miastu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 32 mln 598 tys. zł (z czego ponad 25 mln zł z pierwszej transzy dzielonej proporcjonalnie, w ramach trzeciego rozdania miasto nie otrzymało żadnych środków). Środki te przeznaczone zostały na realizację wydatków inwestycyjnych w latach 2021-2022.

Pozostałe dochody majątkowe to dochody, które na rzecz budżetu miasta powinny być przekazane z Unii Europejskiej przez instytucje zarządzające. Niższe od planowanych wpływy z tych źródeł wynikały głównie ze zmian harmonogramów realizacji zadań oraz długotrwałych procedur refundacji wydatków wcześniej poniesionych przez miasto, a współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.

Dochody ściągane i wymierzane przez Urząd Miasta zostały wykonane w prawie 98,7%. Główne źródło, jakim jest podatek od nieruchomości zostało wykonane w 98,5% tj. w kwocie 149 mln 783 tys. zł.

Poniżej zaplanowanej wielkości zostały wykonane również wpływy z opłaty skarbowej – 86,9% założonej wielkości oraz opłata targowa (75,4% planu). Niskie wykonanie tych źródeł spowodowane było wprowadzonymi obostrzeniami wynikającymi z epidemii.

Poniżej planu zostały wykonane również dochody pozyskiwane z miejskiego majątku tj. ze sprzedaży lokali i nieruchomości, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu. Plan dochodów pozyskiwanych z mienia został wykonany w kwocie 48 mln 583 tys. zł, tj. w 93,9 % planu.

Jak już wspomniano znacznie poniżej planu zostały zrealizowane zaplanowane dla Częstochowy przez Ministerstwo Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te wykazały ubytek w stosunku do planu pierwotnego w wysokości 9 mln 482 tys. zł.

Wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w kwocie ogółem 1 mld 517 mln złtj. w 95% planu po zmianach. Wynik budżetu jest ujemny i wynosi 35 mln 373 tys. zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 1 mld 362 mln zł tj. 97,5%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 154 mln 547 tys. zł.

Na wykonanie wydatków majątkowych wpłynęły obiektywne uwarunkowania, do których należy zaliczyć epidemię COVID -19 i wynikające z niej obostrzenia społeczno- gospodarcze ale również długotrwałe procedury przygotowawcze oraz długotrwałe procedury unijne zmierzające do pozyskania środków.

W ramach wydatków na realizację zadań bieżących miasto przeznaczyło ogółem 1 mld 362 mln zł, z czego:
– na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 509 mln 214 tys. zł,
– na zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 394 mln 70 tys. zł,
– na transport i łączność budżet wydatkował 102 mln 912 tys. zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 98 mln 864 tys. zł, na administrację publiczną 77 mln 694 tys. zł, gospodarkę mieszkaniową 54 mln 96 tys. zł, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 34 mln 897 tys. zł.

Najwyższe kwotowo i procentowo wydatki dotyczyły, tak jak w latach ubiegłych, oświaty oraz pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.

Rok 2020 był dla Miasta bardzo trudny. Oprócz problemów finansowych związanych bezpośrednio i pośrednio z epidemią, w celu prawidłowej realizacji zadań oświatowych budżet miasta tylko do zadań subwencjonowanych musiał dołożyć z własnych środków ponad 108 mln zł.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych współfinansowanych środkami unijnymi wydatkowano 4 mln 695 tys. zł. Na bieżące utrzymanie wszystkich placówek oświatowych budżet miasta wydatkował 151 mln 550 tys. zł., natomiast na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 352 mln 970 tys. zł.

Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej, rodziny i pomocy społecznej wykonane zostały w kwocie 394 mln 70 tys. zł, z tego na zadania związane z pomocą rodzinie 284 mln 739 tys. zł.

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem transportu i łączności przeznaczono 102 mln 912 tys. zł. Na zapewnienie dla naszych mieszkańców publicznego transportu przeznaczono 67 mln 152 tys. zł, a na bieżące utrzymanie dróg tylko w zakresie działu budżetowego transport i łączność przeznaczona została kwota 35 mln 531 tys. zł.

W zakresie pozostałych zrealizowanych wydatków, z działu budżetowego ochrona zdrowia zostały zrealizowane zadania w łącznej kwocie 26 mln 986 tys. zł, z tego na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala przeznaczono 14 mln 442 tys. zł, na wydatki majątkowe dla Szpitala Miejskiego wydatkowano 1 mln 9 tys. zł. Na programy profilaktyczno-zdrowotne wydatkowano 227 tys. zł.

Budżet miasta w roku 2020 na zadania z zakresu kultury fizycznej przeznaczył ogółem 19 mln 28 tys. zł, z tego przekazano dotacje dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 5 mln 208 tys. zł oraz dofinansowano szkolenia sportowe w kwocie 4 mln 445 tys. zł.

W minionym roku instytucje kultury z budżetu miasta otrzymały kwotę 31 mln 940 tys. zł. Kwota ta została przekazana 7 miejskim instytucjom kultury. Należy zauważyć, że realizacja zadań w sferach kultury i kultury fizycznej była utrudniona w związku z sytuacją epidemiczną.

Zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową były finansowane bezpośrednio z budżetu miasta lub też za jego pośrednictwem. W ramach tych zadań przekazano kwotę 35 mln 266 tys. zł, z czego Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 23 mln 891 tys. zł, a Straż Miejska 8 mln 180 tys. zł. Na zadania realizowane przez ochotnicze straże pożarne przeznaczono 651 tys. zł. W ramach tego działu finansowano również zadania związane z przeciwdziałaniem COVID – 19.

W 2020 roku 137 mln 358 tys. zł przeznaczono na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. W tym dziale realizowano zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, na które wydatkowano 76 mln 455 tys. zł.

Na oczyszczanie miasta przeznaczono 4 mln 907 tys. zł, na oświetlenie ulic 12 mln 656 tys. zł, gospodarkę ściekową i ochronę wód 13 mln 253 tys. zł, a wydatki z zakresu utrzymania zieleni wyniosły 24 mln 606 tys. zł.

W 2020 roku realizowane było 60 miękkich projektów dofinansowanych środkami unijnymi z zakresu niemalże każdej sfery działalności miasta, w tym przedsięwzięcia z takich dziedzin jak oświata, pomoc społeczna, rodzina. Pomimo epidemii zadania te zostały zrealizowane ogółem w kwocie 11 mln 24 tys. zł, z tego dofinansowanie środkami unijnymi to kwota 9 mln 786 tys. zł.

W 2020 roku realizowano 144 zadań inwestycyjnych, z czego zakończono 100.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku należały:
– budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy – 33 mln 219 tys. zł
– przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu – 15 mln 426 tys. zł
– budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny – 14 mln 594 tys. zł
– program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – 11 mln 35 tys. zł
– odwodnienie dzielnicy Północ – 9 mln 331 tys. zł
– rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 – 5 mln 575 tys. zł
– rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej – 4 mln 843 tys. zł
– przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 – 4 mln 757 tys. zł
– termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej I i II etap – 4 mln 232 tys. zł.
– Centrum Piłki Nożnej – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego – 3 mln 393 tys. zł.
– budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej – 3 mln 79 tys. zł
– budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej – 2 mln 389 tys. zł.

Należy zwrócić uwagę, że realizacja budżetu odbywała się w ciężkiej sytuacji wywołanej epidemią, w tym również ubytkami dochodów wynikających m.in. z wprowadzonych w latach poprzednich przez stronę rządową ulg i zwolnień w podatku PIT.

Miasto musiało dofinansować subwencjonowane zadania oświatowe kwotą 108 mln zł, a rządowe zadania zlecone w wysokości 6 mln 939 tys. zł.

Dodatkowo miasto musiało pokryć ujemny wynik finansowy Miejskiego Szpitala Zespolonego w związku z niedofinansowaniem tej placówki przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a także zapłacić opłatę za odprowadzenie wód opadowych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W celu prawidłowej realizacji budżetu trzeba było podjąć wiele działań oszczędnościowych i ograniczać wydatki bieżące w niemal każdej dziedzinie. Zaoszczędzone środki kierowane były przede wszystkim na zabezpieczenie zadań oświatowych oraz z zakresu zdrowia i pomocy społecznej.

Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, budżet roku 2020 zamknął się – z punktu widzenia wskaźników budżetowych – niezłymi wynikami. Wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 54 mln 216 tys. zł, pokryła spłatę i obsługę długu w łącznej kwocie 47 mln 561 tys. zł. Pozostała kwota 6 mln 655 tys. zł przeznaczona została na wydatki majątkowe. Deficyt budżetu za rok 2020 wyniósł 35 mln 373 tys. zł. Zadłużenie miasta kształtowało się na poziomie 41,9 % rocznych dochodów ogółem.

Prezentacja – wybrane wskaźniki z raportu o stanie Miasta Częstochowy za 2020 r.

Prezentacja – wykonanie budżetu miasta Częstochowy za 2020 r.

Dodaj komentarz

*

code